Przejdź do treści

Coroczny raport gospodarki Polski

Reakcja NBP na pandemię COVID-19 – „szybka i właściwa” – Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd gospodarki Polski.

Zdaniem MFW, odporność sektora przedsiębiorstw i rynku pracy przy mocnym wsparciu działań antykryzysowych rządu i NBP powinny wzmocnić silne odbicie gospodarcze w Polsce. Fundusz szacuje, że w 2020 r. Polska doświadczyła jednej z najlżejszych recesji wśród państw Unii Europejskiej, ze spadkiem Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4% w 2020 r. Fundusz przewiduje, że od II kw. 2021 r. nastąpi odbicie gospodarki wraz z poprawą dostępności szczepionki przeciwko COVID-19. Wolniejsze tempo wzrostu w I kw. 2021 r. ograniczy wzrost PKB w 2021 r. do 2,7%. Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego nastąpi w 2022 r.

  • Prowadzony przez NBP program skupu aktywów (PSA) był właściwie komunikowany i spełnił zadeklarowane cele.
  • 3 lutego 2021 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) przyjęła coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski w ramach artykułu IV Umowy o MFW.
  • W ocenie MFW szybka i właściwa polityka luzowania pieniężnego prowadzona przez Narodowy Bank Polski pomogła zmniejszyć negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy.
  • Akomodacyjny kurs polityki pieniężnej NBP jest właściwy, a NBP powinien utrzymać obecny kurs polityki pieniężnej do czasu, gdy utrwali się ożywienie gospodarcze.
  • Fundusz pozytywnie ocenia także stan polskiej gospodarki i podkreśla, że Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia.

Fundusz ocenia, że Narodowy Bank Polski szybko i w adekwatnym stopniu poluzował kurs polityki pieniężnej, skutecznie dopełniając działania w sferze fiskalnej, co zmniejszyło negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy. Prowadzony przez NBP program skupu aktywów (PSA) był właściwie komunikowany i spełnił zadeklarowane cele zaopatrzenia rynków obligacji skarbowych w płynność oraz wzmocnienia transmisji polityki pieniężnej. Przejrzystość PSA jest wysoka, a pełna informacja o zakupie papierów wartościowych przez NBP i stanie ich posiadania jest publicznie dostępna.

MFW przewiduje, że inflacja bazowa, która pod koniec 2020 r. znajdowała się powyżej zakresu referencyjnego i wyniosła 3,6%, spadnie na koniec 2021 r. do 1,9% (średniorocznie do 2,5%). Fundusz ocenia, że podwyższona inflacja na koniec 2020 r. była częściowo spowodowana jednorazowymi czynnikami, takimi jak wyższe ceny usług bliskiego kontaktu i opłat bankowych.

Akomodacyjny kurs polityki pieniężnej NBP jest właściwy i MFW rekomenduje NBP jego utrzymanie do czasu, gdy utrwali się ożywienie gospodarcze, biorąc pod uwagę wysoką niepewność dotyczącą przewidywanego wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji. Wsparciem dla skuteczności programu skupu aktywów będzie kontynuacja jasno sformułowanych komunikatów.